Dr. Marie đã nhận được thông tin của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều!